תקנון ותנאי שימוש

מבוא

 1. אתר stylish fashion (להלן “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו  אורטל פרץ ע.מ066205238 וחלק מרשת next kids
 1. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
 3. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין stylish fashion לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 4. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 •         ·  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומעל גיל 18; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 •         ·  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 •         ·  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי stylish fashion  רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. stylish fashion שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת       או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י stylish fashion ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים המוצעים באתר

אתר stylish fashion  מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים.רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של stylish fashion. מובהר כי stylish fashion רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי stylish fashion אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו stylish fashion  תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי stylish fashion רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף stylish fashion בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של stylish fashion ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ל stylish fashion את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי stylish fashion תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של stylish fashion תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ל stylish fashion מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של stylish fashion ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של stylish fashion  ו next kids בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.כחלק מתנאי השירות של האתר אתו אישרת בעת התחברות\רכישה-קבלנו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, מתן הרשאה ל stylish fashion ו next kids לשלוח פרסומים בכפוף לכך שנרשמת והתחברת באתר ומסרת פרטיך בעת רכישה.כמובן בכל עת נציע לך את האפשרות לשלוח אלינו מייל סירוב ע”פ חוק, שיענה מידית תוך מספר שעות ועד כ 2 ימי עסקים לכל היותר.לביצוע הסרה מרשימות הדיוור של חברתנו .חברתנו לא עושה שימוש בפרטיך מלבד שימוש למתן שירות מקצועי מהנה ומלא בעת רכישה וגלישה באתר .

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, stylish fashion רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.מובהר כי לעיתים יתקיימו מבצעים בלעדיים לאתר.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל stylish fashion   להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל stylish fashion ו next kids עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע stylish fashion בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”.תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש stylish fashion  תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין stylish fashion במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה stylish fashion רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת stylish fashion  ו next kids. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד stylish fashion ו next kids ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. stylish fashion ו next kids שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי stylish fashion  ו next kids וניתן יהיה לברר פרטים אודות הטיפול בה באמצעות שירות הלקוחות בטלפון 03-6196950 כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 3 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של stylish fashion  אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את stylish fashion ו next kids .מובהר כי רישומי מערכת המחשב של stylish fashion הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מרשת חנויות stylish fashion  ו next kids על פי בחירתו.

אספקה לבית המשתמש

stylish fashion תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי על העיסקה (בחודשים שבהם חלה מכירות מיוחדות כגון חודש נובמבר האספקה תיהיה עד 9 ימי עסקים), במידה וההזמנה נעשתה עד השעה 14:00. הזמנות אשר יתקבלו לאחר השעה 14:00 יטופלו בעדיפות ראשונה בבוקר למחרת.  stylish fashion  איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. stylish fashion אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה לאחת מחנויות stylish fashion  ו next kids ברחבי הארץ

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך עד 7 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי על העיסקה (בחודשים שבהם חלה מכירות מיוחדות וימי מבצעים כגון חודש נובמבר האספקה תהיה עד 14 ימי עסקים). הפריטים יסופקו לחנות stylish fashion  ו next kids שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר]. מובהר כי לא תתבצע אספקה לחנויות  עודפים ( OUTLET). עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות stylish fashion ו next kids שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג stylish fashion  ו next kids קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. stylish fashion ו next kids תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה stylish fashion  ו next kids רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לירם בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות stylish fashion ו next kids ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים stylish fashion  ו next kids המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי stylish fashion ו next kids לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת stylish fashion  ו next kids באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית stylish fashion תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי stylish fashion איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, stylish fashion  תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנויות stylish fashion  ו next kids או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה” כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של stylish fashion  ו next kids. מוסכם כי stylish fashion ו next kids ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה כאשר הפריט עדיין לא נשלח ליעדו תיעשה באמצעות בדיקה האם הפריט נשלח ליעדו והודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון  03-6196950. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 48 שעות מקבלת הפריט  ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות stylish fashion  ו next kids לפי בחירתו (ולמעט בחנויות ” עודפים”)ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט  התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט  הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז  רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות stylish fashion ו next kids (ולמעט בחנויות ” עודפים”).ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של stylish fashion  בדוא”ל: .s[email protected] או בטלפון 03-6196950.בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות stylish fashion  ו next kids בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע כנגד החזרת פריטים  תקינים  לאחת מחנויות stylish fashion  ו next kids בהתאם לצורת התשלום.החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות stylish fashion ו next kids בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת stylish fashion ו next kids, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

stylish fashion ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של stylish fashion  ו next kids אתר stylish fashion הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת stylish fashion  באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני(SSL- Secure Socket Layer) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר stylish fashion ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות stylish fashion  ו next kids מאחר ואנו נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של stylish fashion ו next kids להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי stylish fashion  ו next kids ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי stylish fashion ו next kids. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, stylish fashion ו next kids לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. stylish fashion  ו next kids מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, stylish fashion ו next kids תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע stylish fashion ו next kids ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי stylish fashion  ו next kids לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי stylish fashion ו next kids צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, stylish fashion ו next kids תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. האחריות היא לשלושה חודשים ואינה כוללת שפשופים, חורים ו\או קרעים בבד.

ביטול עסקת הרכישה על ידי stylish fashion  ו next kids

stylish fashion  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב stylish fashion  ו next kids ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות stylish fashion לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית stylish fashion  ו next kids לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור stylish fashion ו next kids לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של stylish fashion  ו next kids במייל:  [email protected] או בטלפון: 03-6196950.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר stylish fashion  , לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של stylish fashion  ו next kids בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר stylish fashion בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר stylish fashion , בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם stylish fashion   ו next kids בלא קבלת הסכמת stylish fashion ו next kids מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר stylish fashion לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת stylish fashion ו next kids מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של stylish fashion  ו next kids מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו stylish fashion , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השמות stylish fashion ו next kids, ו stylish women סימני המסחר של נקסט קידס(בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של stylish fashion בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים(icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו(logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של  ו stylish fashion ו next kids /או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם stylish fashion ו/או next kids נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון מועדון לקוחות stylish fashion  ו next kids

הצטרפות וחברות במועדון
ההצטרפות למועדון הלקוחות של  (להלן “המועדון”) יתאפשר לכל המעוניין בכך, והמועדון לא יידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.

 דמי הצטרפות ודמי חידוש
“דמי הצטרפות” תשלום למועדון בסכום שיוחלט ע”י החברה ויפורסם   ואשר יקנו למשלם חברות, בכפוף לאמור בתקנון זה.
סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
דמי ההצטרפות ודמי החידוש לא יוחזרו על ידי המועדון גם במקרים בהם תבוטל החברות ביוזמת המועדון או ביוזמת החבר לפני תום תקופת החברות.
ההצטרפות למועדון תעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, מסירתו לרשת, ותשלום דמי הצטרפות.
החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחבר תהיה מרגע ההצטרפות.
באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגביי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
הרשת רשאית להחליט לפי שיקול דעתה באילו חנויות להפעיל את מועדון הלקוחות.

השימוש בכרטיס המועדון
כרטיס המועדון ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקנייה בצירוף תעודת הזהות או רישיון נהיגה (להלן:”תעודה מזהה”) של המציג אותו. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש על ידי הצגת תעודה מזהה בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעת נציגי החנות.
בכרטיס המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בסניפי הרשת.

צבירת ומימוש פלוסים והטבות נוספות לחברי המועדון
כל חבר מועדון יזוכה בנקודות זכות בגין רכישותיו בחנויות הרשת ויקבלו ערכים שקליים, בשווי של 10% מערך הפריט הנקנה.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא מוצרים מצבירת נקודות”.
אין אפשרות לממש נקודות בתקופת הנחה של 30% ומעלה.

אין אפשרות לצבור נקודות בהנחות של 50% ומעלה.
אין אפשרות לצבור “נקודות על קניית נעליים
במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות”.
קניות שיתבצעו בזיכויים של הרשת בגין החזרת מוצרים לא יזכו בצבירת נקודות”.
צבירת ומימוש “הנקודות מותנית בהעברת כרטיס המועדון וזיהוי מציג הכרטיס כבעל החברות במועדון.
“הנקודות מאפשרות רכישה בחנויות הרשת.
שווי “נקודת מועדון” 1 למימוש הינו 1 ₪.
מימוש “הנקודות” יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.“.
חברים שחברותם תסתיים ואשר לא יחדשו את החברות במועדון, יהיה באפשרותם לממש את  “הנקודות” במשך 3 חודשים מיום תום תקופת החברות.
“נקודות” כאמור בסעיף זה שלא ינוצלו, יוקפאו ויישמרו לזכות החברות עד לשנה מתום החברות ויינתנו למימוש במקרה של חידוש המנוי בלבד.
המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של “נקודות “.
חברי המועדון יהנו מהטבות או מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת .
הטבת יום הולדת: חבר המועדון זכאי לשובר הטבה על סך 30 ₪ לרגל יום ההולדת של ילדיו (עד שלושה ילדים במנוי), ההטבה ניתנת למימוש במהלך חודש יום ההולדת בלבד, בהצגת כרטיס מועדון בתוקף, לא תקף בסניפי עודפים, לא ניתן להשתמש בשתי הטבות על פריט אחד, לא יינתן עודף משובר ההטבה.
אין כפל מבצעים והטבות הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מהות ההטבה מפעם לפעם.
אין הרשת מתחייבת לתת את אותן ההטבות לכלל חברי המועדון.

ביטול חברות
המועדון יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חבר, או בפרט למי שיימצא     בהליכים משפטיים עם המועדון או עם חברת stylish fashion ו/.או next kids ( להלן “הרשת”), ולמי שאמצעי התשלום שמסר לא כובדו ע”י בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.

כללי
תקנון זה יחול על כל חברי המועדון, מחזיקי כרטיס המועדון.
המועדון/ הרשת יוכל להודיע בכל דרך שיימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא ייפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את “הנקודות” שנצברו לזכותם במשך 3 חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.
המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים.